بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks)


معرفی بیمه نامه   
بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks) خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

اهداف بیمه
این بیمه خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
کلیه پیمانکاران سازه های ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.
بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد.

مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :
1) ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود)
2) برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد ارزش سازه میباشد)
فرانشیز بیمه :
- حوادث طبیعی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
- سایر حوادث 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.


خسارات تحت پوشش

 • صاعقه - انفجار – آتش سوزی
 • زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
 • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
 • سرما - برف - بهمن - یخبندان
 • سیل - طغیان آب - امواج دریا
 • طوفان - گردباد - تندباد
 • تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی
 • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق
 • سقوط - تصادم - واژگونی
 • خرابکاری غیر گروهی
بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.

فسخ بیمه نامه
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:
 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد
از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.


تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

راهنمای خرید بیمه نامه
مراحل صدور

 • فرم "پیشنهاد بیمه نامه ریسک های تکمیل شده ساختمانی‌ " توسط مشتری تکمیل شده و مهر و امضا می‌گردد.
 • نرخ و شرایط بیمه‌نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در سیستم محاسبه شده است، از سیستم پرینت گرفته می‌شود.
 • نرخ و شرایط پرینت گرفته شده مهر و امضا شده و به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود. در مورد بیمه‌گذار دولتی، پیش‌قرارداد صادر می‌شود. پیش‌قرارداد شامل تمامی بند‌های بیمه‌نامه است، فقط شماره بیمه‌نامه در آن ثبت نمی‌شود
 • در صورت موافقت مشتری، بیمه‌نامه در سیستم در فرم "ثبت بیمه‌نامه" ثبت می‌شود.
 • بیمه‌گذار حق بیمه مشخص شده را پرداخت می‌نماید.
بیمه‌نامه صادر می‌شود و پس از امضا و مهر توسط کارشناس اداره صدور بیمه‌نامه‌های مهندسی، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.


مدارک صدور
 • پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی
 • ارائه لیست اقلام مورد بیمه با مشخصات کامل و ارزش تفکیکی هر کدام

راهنمای دریافت خسارت
دریافت خسارت
 • علام کتبی خسارت ظرف مدت مقرر در بیمه نامه
 • هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر
 • تنظیم صورتجلسه در محل و تعیین متره خسارت
 • ارائه مدارک درخواست شده در صورتجلسه تنظیمی که بستگی به نوع بیمه و نوع خسارت وارده دارد.

مدارک خسارت
مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت
 • اعلام کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه‌نامه
 • تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن
 • اصل بیمه‌نامه دردست بیمه‌گذار بهمراه ضمائم آن
 • گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت یا فوت
 • گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان یا سیل
 • گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت
تنظیم صورتجلسه خسارت براساس بازدید میدانی
پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، کارشناسان بیمه‌گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت مینمایند که در صورتجلسه تهیه شده موارد زیر قید میگردد:
 • زمان، مکان و چگونگی خسارت.
 • مواضع و احجام خسارت دیده مطابق آنچه رؤیت شده است.
 • مواضع و احجامی که قابل رؤیت نبوده ولی بیمه‌گذار مدعی خسارت به آنهاست با ذکر عبارت "بنا به اظهار بیمه‌گذار".
 • کلیه مدارک مورد درخواست جهت بررسی خسارت.
 • میزان برآورد اولیه خسارت.
پس از تنظیم صورتجلسه خسارت از آنجائیکه هنوز کارشناس بیمه‌گر به مستندات بیمه‌نامه رجوع ننموده و از مفاد آن مانند پوششها، استثنائات، حدود غرامت، فرانشیزها، الحاقیهای صادره و ... بی‌خبر میباشد، در انتهای صورتجلسه خسارت ذکر این عبارت ضروری است:
"این صورتجلسه بدون اطلاع از مفاد بیمه‌نامه تنظیم گردیده و صرفاً جنبه کارشناسی دارد."
بدیهی است پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت، میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام مینماید.

نکات مهم درباره خسارت
 • حداکثر مهلت اعلام خسارت 14 روز میباشد.
 • درصورتیکه اقساط حق بیمه در سررسید مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت بایستی دریافت میگردیده پرداخت خواهد شد.
 • بیمه گذار نباید قبل از بازدید بیمه گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد.
 • بیمه‌گر خسارت را فقط در وجه صاحبکار میپردازد.
 • خسارت بر اساس فهرست بهای منضم به قرارداد، صورت مجالس و صورت وضعیتها (صورت کارکردهای) اجرائی قبل از حادثه پرداخت میشود.
 • بیمه‌گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید.
 • خسارات وارده قبل از تاریخ صدور بیمه‌نامه از شمول پوشش بیمه‌ای مستثنی میباشد.

فرآیند خسارت
این فرآیند به منظور بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ ریسک  های تکمیل شده ساختمانی  انجام می‌شود. طی گام‌های این فرآیند، بیمه‌گر با دریافت نامه اعلام خسارت و نیز مدارکی که بروز خسارت را تایید می‌نمایند، به بررسی خسارت پرداخته و پس از بازدید از محل حادثه و برآورد خسارت، آن را پرداخت می‌نماید. در زمان رخ‌دادن خسارت بیمه‌گر ارزش جایگزینی دستگاه آسیب دیده را پرداخت می‌نماید. ارزش جایگزینی عبارت است از قیمت خرید دستگاه، حقوق و عوارض گمرکی برای واردات، هزینه حمل تا محل نصب و هزینه نصب.

مدارک مورد نیاز:
 • صورت وضعیت خسارت
 • عکس و فیلم از سازه خسارت دیده
 • صورت وضعیت قطعی کارکرد
 • گزارش حادثه کارگاهی

شرکت های بیمه پوشش دهنده بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی :
 • بیمه ایران
 • بیمه آسیا
 • بیمه دانا


توسط : admin | تاریخ : 1396/12/07 | نظرات