بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

معرفی بیمه نامه :                                                                                                  
این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

اهداف 
این بیمه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند تهیه نمایند از جمله شرکتها، سازمانها، کارخانجات و کارگاههایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند. همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد. 

مخاطبین 
کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،از جمله شرکتها، سازمانها، ‌کارخانجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بناهای مسکونی و تجاری که در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول هستند به این بیمه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.
 • خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی
 • پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند
 • خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند
 • پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد
پوشش های اصلی (اجباری)
 • فوت
 • نقص عضو
پوشش های فرعی (کلوزهای اختیاری)
 • ماموریت‌های خارج از کارگاه
 • اماکن وابسته به کارگاه
 • حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
 • مسئولیت پیمانکاران فرعی
 • مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
 • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
 • مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
 • شخص کارفرما. پیمانکار و ...
 • خسارت جانی اشخاص ثالث
 • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 1 سال
 • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 2 سال
 • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال
 • پرداخت غرامت روزانه کارگران
 • صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده
​شرایط و تسهیلات
بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
 • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
 • واریز به بانک (فیش بانکی)
 • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 2-3 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود.
** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.

 
فسخ بیمه نامه
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:
 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، در صورت فسخ بیمه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

 
راهنمای خرید بیمه نامه :

مراحل صدور
عملیات صدور بیمه نامه در بیمه های مسئولیت مانند ترتیب متعارف در سایر رشته های بیمه می باشد و جزئیات آن بشرح زیر است:
 
بیمه گزار بایستی فرم پیشنهاد بیمه را کامل و خوانا و تکمیل و امضاء نماید. (در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشد پیشنهاد بیمه را مهر و امضاء نماید.)
با توجه به نوع فعالیت بیمه گزار (کارفرما) مدارک زیر از وی اخذ گردد.
 • در مورد پروژه های ساختمانی آخرین جواز معتبر اخذ شده از شهرداری
 • در مورد پروژه های عمرانی، یک نسخه از پیمان و نقشه اجرایی و برنامه زمانبندی کار
 • در صورتیکه نوع فعالیت بیمه گزار تولیدی و یا خدماتی باشد. دریافت مدارک مندرج در بندهای 1/2 و 2/2 معنی ندارد و بیمه گزار باید وضعیت محل مورد بیمه، نوع تجهیزات و نوع فعالیتهای خود را شرح دهد.
ارتباط قراردادی کارفرما (بیمه گزار) با کارگر مورد توجه قرار گیرد بعبارت دیگر نوع رابطه استخدامی کارفرما و کارگر مورد دقت قرار گیرد و با توجه به آن بشرح زیر عمل گردد.
 • در مواردیکه تمام و یا بخشی از کارکنان بیمه گزار از کارکنان ثابث بیمه گزار می باشند لیست اسامی آنان اخذ و ضمیمه پیشنهاد گردد.
 • در مواردیکه تمام و یا بخشی از کارکنان بیمه گزار متغیر (غیر ثابت) هستند و یا به هر دلیل مستدل دیگری ارائه اسامی کارکنان برای بیمه گزار مقدور نباشد ضروریست بیمه گزار حداقل و حداکثر نیروی کار متغیر را اظهار نماید.
در بررسی پیشنهاد بیمه نامه و جهت کنترل بیشتر اظهارات بیمه گزار لازم است به نکات زیر توجه گردد.
 • تطبیق مدارک اخذ شده با مندرجات پیشنهاد بیمه نامه تکمیل شده.
 • در پروژه های ساختمانی به مساحت کل زیر بنا بطور دقیق توجه گردد و با جواز ساختمان تطبیق داده شود و همچنین تعداد طبقات ساختمان را به تفکیک طبقات بالاتر از سطح زمین و طبقات زیرزمین مشخص گردیده باشد.
 • در مورد پروژه های عمرانی مشخصات کلی کار مورد بررسی قرار گرفته و دقت شود که آیا نیروی کار متناسب با فضای کار می باشد یا خیر.
 • در فعالیتهای تولیدی به ماشین آلات مورد استفاده و حجم تولیدات و نیروی کار مورد نیاز برای آنها توجه شود.
 • در فعالیتهای خدماتی و تعمیراتی بایستی حجم تجهیزات با اپراتورها و کارگران مورد نیاز برای آنها تطابق داشته باشد.
 • . بعنوان مثال: چنانچه در یک واحد تعمیراتی یا تولیدی 5 دستگاه ماشین در چرخه تولید وجود داشته و هر ماشین یک کارگر نیاز داشته باشد قطعاً تعداد کارگران این واحد نباید از 5 نفر کمتر باشد
 • چنانچه کارکنان بیمه گزار متغیر هستند و ارائه اسامی آنان امکان پذیر نمیباشد. بایستی محدوده محل کار را بطور کامل و دقیق اعلام نماید بدیهی است در اینصورت کارکنان بیمه گزار فقط در محدوده تعریف شده بیمه نامه می باشند.
در ارتباط با تعداد کارکنان به بیمه گزار تفهیم گردد که موظف است حداقل و حداکثر نیروی کار واقعی را اعلام نماید و رد صورت اظهار خلاف واقع و یا کتمان واقعیت بیمه گر طبق قانون بیمه نامه عمل خواهد نمود.
چنانچه در پاسخهای ارائه شده در پرسشنامه ابهام و یا تناقص وجود دارد و یا نوع فعالیت پر خطر میباشد و همچنین در پروژه های ساختمانی که بیش از 15 طبقه می باشند و یا تعداد زیرزمین بیش از دو طبقه می باشد از محل مورد بیمه بازدید و گزارش کارشناسی تهیه گردد.

پس از بررسی پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه و محاسبه حق بیمه برای صدور بیمه نامه فرم بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان بشرح زیر تکمیل میگردد:
شماره قرارداد که از دفتر صدور مسئولیت استخراج خواهد گردید با قید کد شعبه و کد رشته و شماره سریال بیمه در متن بیمه نامه درج میگردد.
نام نمایندگی و کد نمایندگی در بیمه نامه در مکانهای تعیین شده درج میگردد.
شماره پیشنهاد بیمه گزار (در صورت وجود) و تاریخ آن در محلهای پیش بینی شده قید گردد.
نام بیمه گزار و نشانی تماس وی در بیمه نامه درج میگردد.
در محل پیش بینی شده در بیمه نامه بعنوان موضوع کار، لازم است مشخصات کامل پروژه مورد بیمه قید گردد.
درج نشانی محل کار، که محدوده مسئولیت بیمه گر را تعیین می نماید بطور کامل قید گردد.
سایر موارد از جمله تعهدات بیمه گر، مدت بیمه، حق بیمه، تاریخ صدور بطور کامل در محلهای پیش بینی شده قید گردد.
چنانچه پرداخت حق بیمه تقسیط گردد. جمله زیر در شرایط خصوصی درج شود و یا بوسیله صدور الحاقیه جزء شرایط بیمه گردد.

کل حق بیمه مبلغ ............................... ریال است که بیمه گزار موظف است مبلغ .................... ریال آنرا نقداً و الباقی حق بیمه را در .............. قسط و بشرح در سررسید .................. مبلغ .................... ریال و سررسید ................... مبلغ ..................... ریال پرداخت نماید.
عملیات ثبت در دفاتر صدور همانند سایر بیمه نامه ها انجام می گیرد.مدارک صدور
برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی
مدارک و مجوزهای لازم با در نظر داشتن نوع تسهیلات نظیر مبایعه نامه، جواز کسب یا تولید
اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در امور تولیدی یا خدماتی
فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه کار متقاضی در امور تولیدی و خدماتی
اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتیکه قرار داد در دفاتر رسمی منعقد نشودجدول محاسبه
حق بیمه این بیمه نامه بر مبنای نوع فعالیت بیمه گزار در دو بخش جداگانه بشرح فعالیتهای مرتبط با احداث ساختمان و سایر فعالیتها، طبق تعرفه حق بیمه تعیین شده به روش زیر محاسبه میگردد:
 
 • کلیه محاسبات تا دو رقم اعشار انجام گیرد.
 • ضریب نیروی کار بر مبنای مساحت کل زیربنا و براساس ستونهای یک و دو سه جدول شماره یک، تعرفه محاسبه گردد.
 • چنانچه پروژه مورد بیمه بصورت بلوک و یا پاساژ باشد میزان افزایش ضریب نیروی کار طبق جدول شماره 3 تعرفه محاسبه و به ضریب نیروی کار بدست آمده قبلی (براساس بند 2) اضافه گردد.
 • ضریب نهایی نیروی کار بدست آمده با متوسط نیروی اظهار شده توسط متقاضی بیمه مقایسه گردد و هر کدام بیشتر بود ملاک ضریب نیروی کار برای محاسبه حق بیمه قرار گیرد. (منظور از متوسط نیروی کار اظهار شده، حداکثر بعلاوه حداقل نیروی کار تقسیم بر دو می باشد.)
 • چنانچه در سال اول فقط قسمتی از پروژه مورد بیمه اجرا گردد و یا در زمان درخواست بیمه درصدی از کار انجام شده باشد ، در هر حال شرایط مذکور تأثیری در محاسبه ضریب نیروی کار نداشته و ملاک محاسبه ضریب نیروی کار، کل زیربنا پروژه مورد بیمه می باشد.
 • جهت تعیین نرخ حق بیمه چنانچه تعداد طبقات ساختمان حداکثر شش طبقه باشد نرخ حق بیمه طبق ستون 4، جدول شماره یک تعرفه محاسبه گردد.
 • چنانچه ساختمان مورد بیمه بیش از شش طبقه باشد، طبق جدول شماره 2، تعرفه به ازای افزایش تعداد طبقات، میزان افزایش نرخ حق بیمه محاسبه و با نرخ حق بیمه بدست آمده در بند 6 جمع گردد.
 • نرخ حق بیمه بدست آمده چنانچه طبق تعرفه مستلزم افزایش نرخ و یا کاهش نرخ (تخفیف) باشد موارد مذکور انجام و نرخ نهائی حق بیمه محاسبه گردد.
 • نرخ حق بیمه و همچنین ضریب نیروی کار هیچ ارتباطی به حداکثر تعهدات بیمه گر (سقف تعهد) در طول مدت بیمه ندارد.
 • چنانچه تعدادی از طبقات ساختمان اجرا شده باشد و یا اجرای کل تعداد طبقات در سال اول بیمه انجام نگیرد این شرایط تأثیری در نرخ حق بیمه محاسبه شده در بندهای 6 و 7 نخواهد داشت.
فرمول محاسبه حق بیمه سالیانه:
حق بیمه هزینه های پزشکی = حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی هر نفر* نرخ نهائی حق بیمه (به درصد)* ضریب نهائی نیروی کار
حق بیمه فوت و نقص عضو = حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر* نرخ نهائی حق بیمه (به هزار) * ضریب نهائی نیروی کار
حق بیمه سالیانه بیمه عبارتست از حاصل جمع حق بیمه هزینه های پزشکی بعلاوه حق بیمه فوت و نقص عضو.

تخفیف عدم خسارت:
تخفیف عدم خسارت برای هر سال ده درصد و حداکثر بیست درصد تعیین گردیده است.


دریافت خسارت
بیمه گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه گزار رسانده می‌شود.
بیمه گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
قسمت اطلاعات اولیه فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه" توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
بیمه گزار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه"، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه گزار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم "مفاساحساب (رسید دریافت وجه)" به بیمه گزار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.شرکت های بیمه پوشش دهنده بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان :
 • بیمه ایران
 • بیمه آسیا
 • بیمه دانا
 • بیمه البرز
 • بیمه ملت
 • بیمه پاسارگاد

 

توسط : admin | تاریخ : 1396/12/05 | نظرات
test

ین بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.
<br />منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد اهداف این بیمه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند تهیه نمایند از جمله شرکتها، سازمانها، کارخانجات و کارگاههایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری. در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.
همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.
مخاطبین کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،از جمله شرکتها، سازمانها، ‌کارخانجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بناهای مسکونی و تجاری که در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول هستند به این بیمه نیاز دارند. خسارات تحت پوشش با توجه به شرایط مندرج در بیمه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد. خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد پوشش های اصلی (اجباری) فوت نقص عضو پوشش های فرعی (کلوزهای اختیاری) ماموریت‌های خارج از کارگاه اماکن وابسته به کارگاه حوادث نقلیه موتوری به طور کامل مسئولیت پیمانکاران فرعی مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور پرداخت خسارت بدون رای دادگاه پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر شخص کارفرما. پیمانکار و ... خسارت جانی اشخاص ثالث مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 1 سال مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 2 سال مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال پرداخت غرامت روزانه کارگران صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده ​شرایط و تسهیلات بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند: چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود. واریز به بانک (فیش بانکی) اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 2-3 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود. ** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.
​فسخ بیمه نامه این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین. در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه ​از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود. تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، در صورت فسخ بیمه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.