بیمه آتش سوزی طرح مهر

معرفی بیمه نامه 
بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیانهای مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائیهای منقول و یا غیرمنقول بیمه گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد میشود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارتهای مالی مورد تأمین قرار میگیرند نه خسارتهای جانی و بدنی. کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.اهداف بیمه 
موضوع بیمه آتش سوزی‌، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی‌ به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی‌، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی‌ که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی‌ یا به‌طور جداگانه از طریق ‌بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.
بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.
طرح مهر که بیمه های متنوع آتش سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار می دهد برای اولین بار از 20 مهرماه سال 82 در بیمه ایران طراحی گردید.

در این طرح خطرات زیر بیمه می شوند :
 • ساختمان ،‌ تأسیسات و اثاث منزل در مقابل خطرات آتش سوزی انفجار و صاعقه تا مبلغ 100,000,000 ریال.
 • مسئولیت بیمه گزار در برابر خسارتهای مالی وارد شده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 100,000,000 ریال.
 • مسئولیت بیمه گزار در برابر خسارتهای بدنی وارد شده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 100,000,000 ریال.
 • غرامت فوت یا نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه گزار و اعضاء خانواده وی دراثرحوادث 24 ساعته برای هرنفر10,000,000 ریال.
 • جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه گزار و اعضاء خانواده وی جمعاً به مبلغ 1,000,000 ریال.

مخاطبین بیمه
کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که  نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.


خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • آتش سوزی، انفجار، صاعقه
 • مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی‌ و انفجار در محل مورد بیمه
 • غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی ناشی از حوادث 24 ساعته
 • جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی

شرایط عمومی
شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانوار (مهر)
اساس این بیمه نامه پیشنهاد کتبی بیمه گذار و حسب مورد تابع شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، حوادث و مسئولیت می باشد.

وظایف بیمه گذار
 • پرداخت به موقع حق بیمه
 • در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
 • مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع ذیصلاح برساند و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ آگاهی از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد.
 • هرگونه اسناد و مدارک متعارف را که برای تشخیص چگونگی وقوع حادثه و تعیین میزان خسارت ضرورت داشته باشد در اختیار بیمه گر قرار دهد.
 • بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار مشکل نماید، مگر آنکه تغییر در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

تعهدات بیمه گر
 • جبران خسارتهای مستقیم ناشی از خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه وارد به ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل مورد بیمه
 • مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث:
 • چنانچه سرایت آتش و یا موج انفجار از محل مورد بیمه موجب بروز خسارت مالی و یا جانی به اشخاص ثالث و یا همسایگان شود و جبران این خسارتها در مسئولیت بیمه گذار باشد بیمه گر تا میزان مبلغ مورد تعهد خسارتهای مذکور را جبران خواهد کرد.
 • پرداخت هرگونه وجه توسط بیمه گذار به اشخاص ثالث یا اقرار به قبول مسئولیت مورد قبول و تعهد بیمه گر نیست مگر آنکه قبلاً نسبت به آن موافقت بیمه گر اخذ شده و یا به حکم مراجع ذیصلاح باشد.
 • پرداخت غرامت فوت و یا نقص عضو دائم و هزینه پزشکی به بیمه گذار و اعضاء خانواده وی که ناشی از حوادث 24 ساعته باشد.

استثنائات
آتش سوزی:خسارت وارده به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهر، مروارید، هرگونه اسناد و نسخ خطی و انواع آلبومها و اشیاء عتیقه از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.
مسئولیت: غرامت و خسارتهای جانی و مالی ناشی از موارد زیر ولو آنکه بیمه گذار مسئول شناخته شود در تعهد بیمه گر نیست.
 • خسارت اموال متعلق به بیمه گذار و اشخاص ثالث که در محل مورد بیمه نگهداری شده باشد.
 • خسارتهای بدنی وارد به شخص بیمه گذار، همسر و فرزندان وی
حوادث:غرامت فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم و هزینه های پزشکی ناشی از جنگ و زلزله در تعهد بیمه گر نمی باشد.

شرایط اختصاصی
 • خطر ظروف تحت فشار
 • خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران
 • شرایط جایگزینی
 • شرایط سرقت
 • شرایط شناور
 • شرایط سیل
 • شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • عدم‌النفع (این زیرپوشش تنها توسط طرح جامع اصناف قابل انتخاب است)
در صورتی‌که مشتری زیرپوشش‌های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ‌های شرایط ویژه" به بیمه‌نامه پیوست می شوند.


فسخ بیمه نامه
بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.راهنمای خرید بیمه نامه
مراحل صدور
شرایط و مراحل و مواردی که در صدور بیمه نامه های آتش سوزی باید مورد توجه قرار گیرد بشرح ذیل می باشد :

تکمیل پرسشنامه توسط بیمه گزار: فرم چاپی تحت عنوان برگ پیشنهاد بیمه که حاوی اطلاعات زیر می باشد توسط بیمه گزار تکمیل و امضاء می شود که مبنای بیمه نامه های آتش سوزی قرار می گیرد، اهم اطلاعات مذکور شامل موارد زیر می باشد:
 • نام بیمه گزار
 • نشانی بیمه گزار
 • نشانی محل مورد بیمه
 • خطرات مورد درخواست بیمه گزار جهت پوشش بیمه ای
 • اطلاعات مربوط به مورد بیمه از جمله ارزش های آنها
 • سابقه و نوع آتش سوزی
 • همسایگان محل مورد بیمه
 • وضعیت تأمین نیروی برق
 • وضعیت تأمین آب مصرفی و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزی
 • وسائل و امکانات آتش سوزی
 • وضعیت نگهبانی محل مورد بیمه
 • بیمه گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأیید می نماید که به سؤالات پاسخ مطابق با واقعیت داده است.
پیشنهاد تکمیل شده توسط صادر کننده بیمه نامه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که نیاز به بازدید از محل مورد بیمه احساس شود توسط کارشناسان بازدید اولیه از محل موردبیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر کننده بیمه نامه ارسال می گردد.
صادر کننده بیمه نامه با بررسی و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازدید اولیه تهیه شده در مورد امکان صدور بیمه نامه آتش سوزی تصمیم لازم را اخذ که در این حالت معمولاً سه وضعیت پیش می آید:
 • یا مطابق بازدید بعمل آمده وضعیت ریسک به گونه ای است که قبول آن اصلاً امکانپذیر نمی باشد که در این حالت مراتب عدم پذیرش به بیمه گزار اعلام می گردد.
 • وضعیت ریسک به گونه ای است که با انجام یک سری اصلاحات و توصیه های ایمنی قابل پذیرش خواهد بود و لذا توصیه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازدید مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ریسک اقدام خواهد شد.
 • در حالت سوم وضعیت ریسک، مطلوب و قابل قبول بوده که در این حالت بیمه گر مبادرت به تنظیم پیش نویس بیمه نامه نموده و نرخ حق بیمه متعلقه را تعیین می نماید.
پس از تهیه پیش نویس، بیمه نامه مورد نظر بر روی فرم بیمه نامه های آتش سوزی مورد عمل بیمه گر، تایپ، نسخه اصلی آن جهت پرداخت حق بیمه به بیمه گزار ارائه می گردد و سایر نسخ بیمه نامه بنا به اقتضاء تقسیم شده و سایر مراحل انجام می پذیرد.


مدارک صدور
 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی
 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه
راهنمای دریافت خسارت
دریافت خسارت
 • پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزی‌" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند.
 • درصورت وجود، گزارشات سازمان آتش‌نشانی و حوزه انتظامی توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی دریافت می‌شود.
 • جهت بررسی حق‌بیمه پرداختی، اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی، "فرم استعلام حق‌بیمه" را تکمیل کرده و جهت تائید به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
 • اداره‌کل حسابداری و آمار، در همان فرم استعلام حق‌بیمه، وصول شدن چک یا فیش‌ها را تائید و به اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی ارسال می‌کند.
 • حواله پرداخت خسارت آتش سوزی" در 5 نسخه زیر، توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی صادر و ارسال می‌گردد:
        1- نسخه اول به بیمه‌گزار
        2- نسخه دوم و سوم به اداره‌کل حسابداری و آمار
        3- دو نسخه آخر در اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی بایگانی می‌شود.

 • بیمه‌گزار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند.


مدارک خسارت

حداکثر مدت تشکیل پرونده
از آنجائیه که در این بیمه نامه بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت یک ماه بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .

برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟
 • بیمه‌نامه
 • گزارش بازدید اولیه
 • قبوض رسید دریافت حق‌

شرکت های بیمه پوشش دهنده بیمه آتش سوزی :
 • بیمه ایران
 • بیمه آسیا
 • بیمه دانا
 • بیمه البرز
 • بیمه ملت
 • بیمه پاسارگاد


توسط : admin | تاریخ : 1396/12/08 | نظرات